Zasady i warunki

I. Postanowienia podstawowe

1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalejWarunkamiHandlowymi„) zostały wydane na podstawie § 1751 i następnych ustawy nr 89/2012 Dz.

Nazwa sklepu: LOUDAVYMKROKEM.CZ


Operator: Lukáš Konečný
Siedziba/miejsce zamieszkania: Velké náměstí 27/19, Písek, 397 01
REGON: 88563766
NIP: CZ9206012981 (płatnik VAT)


Zarejestrowany: Osoba fizyczna działająca zgodnie z ustawą o licencjonowaniu handlu – zarejestrowana w rejestrze handlowym – Urząd Miejski Písek
Telefon: +420 724 573 836
E-mail: lukas@lkmedia.cz


Adres kontaktowy: Lukáš Konečný, Velké náměstí 27/19, Písek, 397 01

www (zwana dalej „Sprzedającym”)

2. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i osoby fizycznej lub prawnej zawierającej umowę kupna w ramach swojej działalności (zwanej dalej„Kupującym„) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.loudavymkrokem.cz. („Sklep Internetowy„).

3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia Umowy zakupu będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

4. Niniejsze Warunki oraz Umowa kupna-sprzedaży zawierane są w języku czeskim.

II. Informacje o towarach i cenach

1. informacje o towarach i usługach, w tym ceny poszczególnych towarów i usług oraz ich główne cechy są wymienione w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty oraz koszt zwrotu towarów, jeśli ze względu na swój charakter nie mogą one zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne przez czas wyświetlania ich w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy zakupu na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terenie Republiki Czeskiej.

4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być ze sobą łączone, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy zakupu

1. koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2) Kupujący zamawia towary w następujący sposób:

 • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Sprzedawca uznaje informacje podane w zamówieniu za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uznaje się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione, Sprzedający prześle Kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta zostanie uznana za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku poprzez potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia tej oferty Sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc pod numer telefonu lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas procesu składania zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru Kupującemu po tej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli Kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sprzedający informuje Kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wysyła poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta zostanie uznana za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. po rejestracji kupującego w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i podczas zamawiania towarów są uznawane przez sprzedawcę za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.

4) Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna i niniejszych Warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towarów

1 Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone przez Kupującego w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy č. 1017437043/3030w Airbank.

2) Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej poniżej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnej kaucji ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie stanowi depozytu.

7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. Towary są dostarczane kupującemu w jeden z następujących sposobów:

 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
 • na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu,
 • za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez kupującego,
 • odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy

9. Wyboru metody dostawy dokonuje się podczas procesu składania zamówienia.

10. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określony jest w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia Sprzedającego. W przypadku uzgodnienia metody transportu na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.

11. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych odpowiednio z powtórnym dostarczeniem towaru. koszty innych metod dostawy.

12. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na uszkodzenia w przesyłce, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedający wystawia Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail Kupującego./ Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonego towaru.

14) Kupujący nabywa prawo własności do towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów, w tym kosztów dostawy, ale nie przed odbiorem towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towarów lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

1) Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna. Nie dotyczy to podmiotów gospodarczych.

2) Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni

 • od daty otrzymania towarów,
 • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od daty przyjęcia pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów.

3) Kupujący nie może, między innymi, odstąpić od umowy kupna:

 • świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • za dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
 • za dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
 • dostawy towarów w zamkniętych opakowaniach, które kupujący wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych,
 • dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeśli uszkodzone zostało jego oryginalne opakowanie,
 • dostarczanie gazet, czasopism lub magazynów,
 • dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu cywilnego.

4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w okresie odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia dostarczonego przez sprzedającego. Kupujący prześle odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail sprzedającego lub adres dostawy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od Kupującego w ten sam sposób środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie zostaną poniesione żadne dodatkowe koszty.

8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanemu przez Sprzedawcę.

9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący dostarczy mu towary lub udowodni, że wysłał towary do sprzedającego.

10. Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu towary nieuszkodzone, nienoszone i niezanieczyszczone oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

11. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zakupu z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub importu towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie Umowy w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

12) Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na trwałym nośniku, tj. e-booków i audiobooków mp3 do pobrania.

VII. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich otrzymania. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie, gdy kupujący przyjął dostawę towarów:

 • towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie reklamy prowadzonej przez nich,
 • towary nadają się do celu określonego przez sprzedającego dla ich użycia lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,
 • towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę; oraz
 • towary spełniają wymogi przepisów prawa.

2. Jeśli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez Kupującego, uznaje się, że towar był wadliwy już w momencie jego otrzymania. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji z tytułu wad towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania. Postanowienie to nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do wady towarów używanych odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

3. W przypadku wystąpienia wady, kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i zażądać:

 • wymiana na nowe towary,
 • naprawa towarów,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.

4) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,

 • jeśli towary mają istotną wadę,
 • jeżeli nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku dużej liczby wad towarów.

5. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamację w każdym miejscu, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji Kupujący żąda, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.

6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usuwanie wad, muszą być załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Za moment zgłoszenia roszczenia uznaje się moment, w którym oświadczenie woli kupującego (wykonującego prawo do wadliwego świadczenia) dotrze do sprzedawcy.

7. Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

9. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Kupujący ma prawo wyboru sposobu reklamacji.

11. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują §§ 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

12. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

VIII. Dostawa

1) Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Kupujący będzie doręczał Sprzedającemu korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca doręcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail wskazany w koncie klienta Kupującego lub w zamówieniu.

XI. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1) Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

2) Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr …/…/2013. 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

X. Postanowienia końcowe

1 Wszelkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie wiążących przepisów.

2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. (e) Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego Kupujący nie może stosować żadnych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję w oprogramowanie lub inne elementy sklepu internetowego lub korzystanie z nich w sposób niedozwolony oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

6. Umowa sprzedaży wraz z Regulaminem jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

8. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.8.2022 r.